nr. 87
dec 1998

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Rondvraag en andere berichten

Bondsraad AbvaKabo verwerpt loonmatiging

Op 20 oktober jongstleden kwam er weer eens een scheurtje in de dijken. De bondsraad van de AbvaKabo wees de beperking van de loonruimte, toch een verworvenheid van het poldermodel, af met een tweederde meerderheid. De tekst van deze motie willen wij u niet onthouden. Al zullen de voorlichters van de bonden het ook wel als hun plicht zien de discussie over loonmatiging te bevorderen door de verspreiding van de tekst.

Om de FNV-voorlichter bij te staan, heeft de redactie van Solidariteit de tekst van de motie ook alvast op de email discussielijst van de FNV geplaatst (FNV_Net). Heeft u ook uitspraken van leden, waarvan u denkt dat het goed is dat die in andere bonden bekend worden, stuur ze dan naar de FNV discussielijst. U moet wel geabonneerd (subscribe) op FNV_Net zijn. Dat kan (gratis) via http://www.fnv.nl/~rondzend.html.

"De Bondsraad van ABVAKABO, op 20 oktober in vergadering bijeen, over de conceptnota Arbeidsvoorwaardenbeleid 1999 van de FNV,
Overwegende dat:
- de omstandigheden en de mogelijkheden per sector/bedrijfstak/bedrijf verschillend zijn,
- voor het vaststellen van de onderhandelingsruimte specifieke zaken per sector/bedrijfstak/bedrijf meetellen zoals o.a.
a. de stijging van de productiviteit,
b. ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
c. de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in de afgelopen jaren,
geeft het Bondsbestuur opdracht zich maximaal in te spannen om de FNV-inzet in 1999 zodanig te wijzigen dat:
- de onderhandelingsruimte van maximaal 31/2 % (voor de looneis) en de minimaal 1 % (voor de 'goede doelen'), dus totaal 4-41/2 %, als richtlijn en niet als uitgangspunt wordt vastgesteld,
- per sector/bedrijfstak/bedrijf, indien specifieke zaken daar aanleiding toe geven, voor het vaststellen van de onderhandelingsruimte naar boven kan worden afgeweken van de maximaal 31/2 % (voor de looneis) en minimaal 1 % (voor de goede doelen), dus totaal meer dan 4-41/2 %,
en gaat over tot de orde van de dag."

Een gelijkluidende motie, of één met dezelfde strekking, wordt overwogen door bondsraadleden van andere bonden. In december zal dan door de FNV een beslissing worden genomen.

Ailko van der Veen

Iran, meer dan wat ayatollahs

In Iran is meer aan de hand dan een uit de hand gelopen godsdienstconflict. President Khatami (rekkelijk) en ayatollah Khamenei (precies) zijn de namen die de berichtgeving over Iran beheersen. Slechts af en toe dringt door wat er verder in Iran gebeurt. Bijvoorbeeld de bestorming door Iraanse vrouwen van het voetbalstadion in Teheran, waar ze niet welkom waren. Of de staking van de oliearbeiders.

De strijd tussen rekkelijken en preciezen is het topje van de hooiberg. Het broeit in Iran. Steeds vaker steken conflicten de kop op. Ook in de bedrijven, waar soms al maanden geen loon meer is betaald of waar een sluiting voor de deur staat. Al met al gaat het om minstens honderd stakingen dit jaar, vooral in de grote bedrijven en in de zware industrie.

Staken is niet eenvoudig in Iran. Vakbonden zijn niet toegestaan. Weliswaar organiseert de regering af en toe een comité, maar dat kan je nauwelijks een vakbond noemen. Bij een staking worden soms de eisen vrij snel ingewilligd, omdat de ondernemer wil doordraaien. Maar vaker bemoeit de Veiligheidsdienst, de Passaran (onderdeel van het leger) of de politie zich ermee.

Naast stakingen vinden ook andere acties plaats. Blokkades van wegen, hongerstakingen enzovoort. Demonstraties van arbeiders worden hard onderdrukt.

Deze acties vinden plaats tegen de achtergrond van dalende olieprijzen in een economisch failliet land, waar de situatie de laatste jaren erger wordt vanwege de crisis die vanuit Zuidoost-Azië is komen opzetten.

Ailko van der Veen

Oproep

Velen van ons maken af en toe en reisje naar het buitenland. Ver weg of dichtbij, langer of korter. Meestal bestaat dan wel de gelegenheid een vakbond op te zoeken, een vakbondsafdeling of een actiegroep. Uit de kranten in dat land is vaak te halen of er ergens in een bedrijf problemen zijn of gestaakt wordt. Als je tijd hebt, is ons verzoek, ga daar eens heen. Maak een praatje met de betreffende mensen, neem een foto en stuur de resultaten naar ons redactieadres. Dat soort artikeltjes plaatsen we graag.

Vrouwen in Indonesië

Van 23 tot 29 november aanstaande is er een spreektour van vertegenwoordigsters van Indonesische vrouwenorganisaties door Nederland. Onder andere op woensdag 25 november in het Vrouwenhuis in Amsterdam. Zij willen meer bekendheid geven aan hun activiteiten na het aftreden van Suharto en aandacht vragen voor het (staats)geweld tegen vrouwen en de gevolgen van de economische crisis.

Informatie (dinsdag en woensdag): Komitee Indonesië, Postbus 92066, 1090 AB Amsterdam. Telefoon: 020-6936050. Email: ki.r@usa.net.

Nationale Hannie Schaft-Herdenking

Ook dit jaar, zondag 29 november, wordt de Nationale Hannie Schaft-Herdenking gehouden. Verzamelen in R.K. Padua Kerk, Nieuwe Groenmarkt 12 in Haarlem - 13.00 uur. Na speeches van onder anderen een scholiere die een scriptie over Hannie Schaft gemaakt heeft, volgt de stille tocht ter herdenking van het verzet gepleegd door vrouwen in 1940-1945, en tegen racisme, fascisme en discriminatie. In het Kenaupark bij het monument Vrouw in Verzet, 14.00 uur, is de kranslegging en een toespraak van Gritta Nottelman, voorzitster van Nederland Bekent Kleur. Bij terugkomst in de Padua Kerk is onder meer een tentoonstelling van het werk van Mart Brink te zien.

Informatie: telefoon - 075-6163379; fax - 075-6165583.

Hoe verder in Indonesië?

Vrijdag 4 december aanstaande wordt een debat georganiseerd door het Komitee Indonesië.

Onderwerp: Indonesië in transitie: Uitdagingen voor de toekomst.

Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam.

Tijd: 10.30 tot 17.00 uur.

Aan de orde komen vragen als: Hoe wordt gedacht over en gewerkt aan een nieuwe politieke en economische toekomst in Indonesië? Welke problemen worden daarbij ondervonden? Welke lessen kunnen worden getrokken uit 32 jaar internationale steun aan het bewind van Suharto? Wat betekent dat voor Nederland? Welke bijdragen denkt 'politiek Den Haag' te kunnen leveren aan de inspanningen in Indonesië om te komen tot een verbetering van de mensenrechtensituatie, democratisering en een goed bestuur?

Informatie (dinsdag en woensdag): Komitee Indonesië, Postbus 92066, 1090 AB Amsterdam. Telefoon: 020-6936050. Email: ki.r@usa.net.

Zuid-Afrika na de Apartheid

Zaterdag 12 december aanstaande, 19.00 uur, wordt in het theater De Burcht in Zaandam (Burcht 12) een bijeenkomst georganiseerd om:

* aandacht te vragen voor de situatie in Zuid-Afrika na de Apartheid,

* fondsen te werven voor de projecten van de stichtingen Steun Uitenhage en Kinderhuis Soweto.

Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door de ambassadeur van Zuid-Afrika, Carl Niehaus, het Casa-koor en kunstenares Truus Menger. Van haar en drie anderen wordt een aantal werken geveild.

Informatie: Anti-Discriminatie Bureau Zaanstreek. Telefoon: 075-6125696.

BON Abonnement op Solidariteit

Ik wil een abonnement op het blad Solidariteit (35 gulden voor zes nummers per jaar).

Naam: ............................

Adres: ...........................

Postcode: ........................

Woonplaats: ......................

Graag deze bon sturen naar: Solidariteit, Van Swindendwarsstraat 99, 1093 XC Amsterdam (telefoon/fax: 020-6946586).

Opheffing FNV-afdelingen

In september verscheen binnen de FNV het projectplan Vernieuwing Kaderwerk. Daarin heeft een projectgroep, die louter uit bezoldigden van de verschillende bonden bestond, de afdelingsorganisatie van de FNV tegen het licht gehouden. Conclusie: Hef de FNV-afdelingen op!

Argumentatie: De verenigingsstructuren waarin op dit moment de kaderleden functioneren, werken niet en zijn verouderd. Bovendien loopt de FNV-democratie via de kanalen van de bonden, waarin FNV-regiobesturen en -afdelingsbesturen geen wezenlijke rol spelen.

Dank je de koekoek. Een voetbalveld onder water laten lopen en tot je spijt constateren dat het drassig is. De ontstane situatie is het faillissement van het werk van betaalde regiobestuurders die de afdelingen niet gestimuleerd hebben, die niet gezorgd hebben voor versterking van de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen en dat nog toegeven ook door te spreken van 'achterstallig onderhoud'.

Blokkade democratie

Het plan is het kaderwerk aan te sturen vanuit werkgroepen, die taken gaan uitvoeren die van bovenaf worden opgelegd. Nu is het nog zo dat de FNV-afdelingen gevormd worden door afgevaardigden uit plaatselijke of regionale afdelingen van de verschillende bonden. Zij zorgen voor terugkoppeling naar de bonden over plaatselijk of regionaal sociaal-economisch beleid en voor uitwisseling van actuele informatie uit de bonden. Zo bieden zij tegenspel tegen het informatieoverwicht dat vele bezoldigden willen behouden.

Denk nou niet dat dit plan wel zal overwaaien zoals een paar jaar geleden, toen ook al met de opheffing van de afdelingen is gedreigd. Het projectplan wordt eind 1998 vastgesteld door het federatiebestuur van de FNV en wordt in 1999 ingevoerd. Kortom, als het doorgaat, ontvangen de afdelingen vanaf 1 januari 1999 geen cent meer.

Een concreet voorbeeld van wat dit zal betekenen: het einde van de broodnodige dwarsverbanden tussen de afdelingsbesturen en uitkeringserechtigden.

De kern van het probleem ligt in de federatieve structuur van de FNV. Hierdoor wordt de mening van 1,2 miljoen leden gereduceerd tot de mening van de voorzitters van de bonden in de federatieraad. Zo wordt de democratie geblokkeerd. En worden de genoemde dwarsverbanden als stoorzenders beschouwd. Gezien één van de conclusies in het projectplan, wordt de lokale basis onder de FNV weggehaald: "Beleidsbepaling en besluitvorming over alle beleidszaken en belangrijkste uitvoeringstaken binnen de FNV komen dus via de bondslijn tot stand."

Ik vind dat een verarming van de democratie en eigenlijk een schande dat het zover komt met onze vakbeweging.

Hans Goosen
(voorzitter FNV-afdeling Rotterdam)