nr. 116
dec 2003

welkom
edities
inhoud

Solidariteit

Verzet tegen Balkenende/Zalm - Keer het Tij (2)

Meer dan een handtekening

De kracht van Keer het Tij is de brede basis van organisaties die al of niet plaatselijk op vele terreinen actief zijn. Wat is er meer over te zeggen dan het indrukwekkende aantal van 350? Waarom hebben zij zich aangesloten en wat verwachten ze? Van politieke partijen en grotere organisaties konden we ons daarvan wel een voorstelling maken. Maar hoe is dat bij kleinere groepen en comités? We pakten de lijst erbij, lieten ook plaatselijke afdelingen van partijen en organisaties buiten beschouwing en 'prikten' daarna een willekeurig zevental. Met twee daarvan konden we geen contact krijgen, twee andere lieten weten dat hun aansluiting niet meer dan een handtekening was. Uiteindelijk bleven over Reizigersvereniging Rover, Nederlands Palestina Komitee (NPK) en Europees Anti Racisme Netwerk (EARN). We stelden zes vragen.

Waarom zijn jullie aangesloten bij Keer het Tij?
Rover - Wij zien dat het kabinet steeds minder belang lijkt te hechten aan een goed functionerend openbaar vervoer, terwijl dat toch een belangrijke nutsvoorziening is. Essentieel voor een gezond milieu, een veilige en prettige leefomgeving en voor de bereikbaarheid van steden, stranden, enzovoort. Bovendien komen steeds meer voorzieningen door schaalvergroting op grotere afstand te liggen: winkels, postkantoren, scholen en gemeentehuizen.
NPK - Keer het Tij biedt ons de mogelijkheid in contact te komen met andere groepen en gezamenlijk activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld de demonstratie van 20 september en het Europees Sociaal Forum. Naast de extra publiciteit kunnen we binnen de linkse beweging het regeringsbeleid ten aanzien van het Midden Oosten aan de orde stellen en meer druk uitoefenen op het buitenlandbeleid in het algemeen.
EARN - Protesten tegen het rechtser en harder wordende regeringsbeleid moeten een stem hebben. Als kleine groep zwarte kaderleden van verschillende FNV bonden beschikken we over onvoldoende middelen om dat doen. Keer het Tij bleek open te staan voor één van onze doelstellingen: bestrijding van het institutioneel racisme op de arbeidsmarkt.
   
Is dat meer dan een papieren aansluiting?
Rover - Het is vooral een ondersteuning van het algemene gedachtegoed. Slechts in beperkte zin een actieve deelname.
NPK - Zie hiervoor.
EARN - Waar politiek links en de vakbeweging de aansluiting met zwarten, migranten en vluchtelingen hebben gemist, kan Keer het Tij slagen. Meestal wordt over ons hoofd heen beleid gemaakt, nu wordt onze inbreng gevraagd en is samenwerking mogelijk.
   
Wat bindt de aangesloten organisaties?
Rover - Voor ons: geen terugkeer naar de nachtwakerstaat van 150 jaar geleden. Dus behoud van een overheid die zich verantwoordelijk voelt voor die samenleving, ingrijpt bij onrechtvaardigheden en zorgt dat voorzieningen blijven bestaan die door de marktwerking niet goed uit de verf komen.
NPK - Kritiek op regering Balkenende/Zalm.
EARN - Het ageren tegen het huidige regeringsbeleid.
   
Is een gemeenschappelijk programma gewenst?
Rover - Nee, de leus Keer het Tij is een heldere samenvatting van het programma.
NPK - Een beginselverklaring zou wel goed zijn.
EARN - Wij werken nauw samen met Europese en Amerikaanse zwarte kaderleden van vakbonden. Internationale solidariteit staat dan ook hoog op onze agenda. Daaraan kan Keer het Tij meer uiting geven: Palestijnse kwestie, oorlog in Irak en toenemend racistisch geweld.
   
Wat is het belang van samenwerking met de FNV?
Rover - Geen mening.
NPK - Voor ons meer contacten met vakbondsleden. Voor de FNV zou het een herstel van de brede vakbeweging betekenen. Dat is nodig en leidt tot contacten met jongeren en sociale bewegingen.
EARN - Wij zijn sceptisch over de samenwerking met de FNV. Ruim een jaar geleden stelden we daar al vragen over en kregen te horen dat Keer het Tij een radicale linkse club was, waaraan de FNV haar naam niet wilde verbinden. Toen we inmiddels op de lijst van Keer het Tij stonden, volgde de sommatie om de toevoeging "FNV kaderwerkgroep" achter EARN te schrappen. FNV-bestuurder Kitty Roozemond schreef ons dat "de vakcentrale geen (eigen) kaderleden heeft, dat de FNV dan ook zelf geen kadergroepen kent en dat bijgevolg EARN zich geen FNV kadergroep kan noemen". Mocht de FNV van gedachten zijn veranderd, is dat prima. Keer het Tij kan hierdoor een krachtiger stem krijgen, maar om het contact met de leden die de dupe zijn van Balkenende/Zalm te herstellen, is meer nodig.
   
Van een overheid met ambitie en visie tot internationale solidariteit.
   
Hoe gaat Keer het Tij verder?
Rover - Trekt het kabinet de overheid nog verder terug uit het maatschappelijk leven, dan zal Keer het Tij moeten oproepen tot een zorgzame overheid met ambitie en visie.
NPK - Doorgaan is gewenst, maar hangt af van de kracht van onze gezamenlijke ideeën.
EARN - Als de effecten van de sociale afbraak meer zichtbaar worden, kan een meer diverse aanpak nodig zijn.

Redactie