Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Bijdrage aan discussie over de analyse en opvattingen van Thomas Piketty (1)

Economie zal nooit meer zijn wat het geweest is

Piet van der Lende 1

Op 30 oktober 2014 verscheen de Nederlandse vertaling van "Kapitaal in de 21ste eeuw" van de Franse econoom Thomas Piketty. Het boek is in Frankrijk lauw ontvangen, maar de Engelse vertaling, een pil van 685 bladzijden, heeft geleid tot een hausse aan reacties en het boek werd een bestseller. Er lijkt een discussie te worden opengebroken die lange tijd gesloten geweest was.

Wat Piketty op basis van uitgebreide historische analyses op de agenda zet, is niet zozeer het feit dat we in het kapitalisme puissante rijkdom naast extreme armoede kennen. Velen hebben dit in de loop der eeuwen waargenomen en daaraan theorieën gewijd. De discussie die Piketty oproept, is de vraag of die extreme verschillen tussen arm en rijk - en eventueel een verdergaande verarming van grotere delen van de bevolking - het gevolg zijn van immanente, systemische onvolkomenheden van het kapitalisme, van de tendensen die het gedrag van het kapitaal en de verdeling van armoede en rijkdom bepalen. Of dat het kapitalisme die onvolkomenheden niet kent, in zich een goed naar evenwichten tenderend systeem is dat harmonisch kan functioneren, waarbij externe factoren de evenwichten kunnen verstoren.

Stromingen

In de neoklassieke economie worden in feite externe variabelen in het systeem gebracht die evenwicht verstorend kunnen werken en die de verschillen tussen arm en rijk bepalen. Een tweede stroming die er impliciet van uitgaat dat het kapitalisme op zich goed functioneert, is de morele stroming die ter discussie stelt of de tegenstelling tussen arm en rijk op zich verkeerd is. Wat is erop tegen, als maar iedereen te eten heeft? En uitwassen moeten bestreden worden door de mensen een goede moraal bij te brengen, door sociaal ondernemerschap, want ja, ook de kapitalisten moeten niet zo hebberig zijn en proberen zoveel mogelijk winst te maken. Sociale ondernemer zijn, betekent dat je sociaal voelend à la Bill Gates een deel van je fortuinen weggeeft en verdeelt onder de armen. In het verlengde daarvan liggen de initiatieven voor een sociaal kapitalisme. De 'sociale ondernemingen' schieten als paddenstoelen uit de grond. Heel andere uitgangspunten dan wanneer je het kapitalisme beschouwt als een productiesysteem van immanente onvolkomenheden dat uit zichzelf als het ware de stagnatie van de samenleving organiseert.

Een oude gedachte

Marx analyseerde de immanente tegenstrijdigheden van het kapitalisme als systeem van productie. Centraal in zijn theorieën staat de arbeidswaardeleer. Het zou te ver voeren die hier uit te leggen, maar ook in die theorie is het kapitalisme een productiesysteem dat armoede, stagnatie, oorlog en ellende produceert als uitvloeisel van de wetmatigheden in de productie. Het is onmiddellijk duidelijk dat uitgaan van de immanente onvolkomenheden van het productiesysteem zelf een adequate kritiek oplevert op de stromingen die stagnatie zoeken in externe factoren of de moraal, of de mens als beest dat altijd in ons sluimert. Je leidt dan de aandacht af van het feit dat het kapitalisme als productiesysteem minstens net zo'n groot probleem is. Dat de tegenstellingen tussen arm en rijk en de concentratie van rijkdom in handen van zeer weinigen niet zozeer het gevolg zijn van de moraal of van externe factoren, maar inherent zijn aan het kapitalistisch productiesysteem. En dat dus eerst dat productiesysteem ter discussie gesteld moet worden alvorens te werken aan een rechtvaardiger maatschappij.

Het is een weerlegging van de Amerikaanse droom die verwoordt dat iedereen de maarschalkstaf in zijn ransel heeft. Iedereen kan hogerop komen, als je maar wil, als je maar de goede ondernemersmentaliteit hebt. Iedereen krijgt kansen in het kapitalisme, grijp die! Nee, zegt nu Piketty, op basis van een indrukwekkende historische analyse: wanneer het kapitaal zich concentreert in handen van een steeds kleinere elite, stagneert de samenleving, neemt de sociale mobiliteit af, worden de kansen voor mensen hogerop te komen en/of zich te ontplooien minder. Het gevolg is stagnatie van de gehele maatschappij.

Stagnatie en gebrek aan sociale mobiliteit

Bij steeds grotere ongelijkheid in bezit en inkomen komt er een rem op de economische groei, omdat rijken hun geld nog slechts gedeeltelijk besteden in de economie en de rest oppotten. Grote ongelijkheid is een gevaar voor de democratie en politieke invloed van alle burgers: rijken kunnen de duurste advocaten en lobbyisten inhuren en met geld invloed kopen om de wetten aangenomen te krijgen die zij willen. Mensen met een laag inkomen hebben geen reserves. Bij een tamelijk geringe tegenslag komen ze al in de problemen of schulden die alle tijd en energie opslokken. Mensen met weinig inkomen investeren ook minder in scholing en opleiding voor zichzelf en hun kinderen, waardoor ze niet hogerop kunnen komen. Grote ongelijkheid remt de sociale mobiliteit. Maar er is ook een tendens dat de middengroepen verdwijnen. Langzaam in de loop der jaren opklimmen in de maatschappij of het bedrijf waar je werkt, wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds meer: alles of niets.
Piketty is niet de eerste die op deze tendensen gewezen heeft. Reeds de historicus Jan Romein (1893-1962) formuleerde de wet van de remmende voorsprong: Een bedrijf of organisatie kan een product met grote innovatieve waarde ontwikkelen en daarmee winsten, maar daarna in de verleiding komen op de inkomsten te blijven teren en noodzakelijke investeringen voor innovatie te veronachtzamen. In de tijd van Romein bestonden grote verschillen tussen verschillende delen van de wereld, waardoor hij veronderstelde dat dan elders de op hun lauweren rustende ondernemingen zouden worden voorbijgestreefd. Wanneer echter de concentratie van steeds meer toenemende rijkdom in handen van weinigen wereldwijd is, kan dit op de inkomsten teren algemeen worden en vernieuwende ontwikkelingen tegenhouden.

Daarmee wordt ook een kritiek geformuleerd op strategieën om mensen aan de onderkant van de samenleving zelfredzaam te maken en te ontwikkelen door aan hun gedrag te sleutelen. Bijvoorbeeld de re-integratiecursussen voor werklozen, eigen kracht conferenties, enzovoort. Werklozen ervaren aan den lijve dat het zo niet werkt, dat om een hun soms onbekende redenen of door de grote massawerkloosheid niet lukt hogerop te komen, dat er op de één of andere manier factoren in het spel zijn die dat belemmeren, die buiten henzelf liggen. Marxistische theorieën waren in het verleden explosieve kritieken op de ideologie van de selfmade man die iedereen kan worden en op de plaats van de moraal in het discours van de verdedigers van het kapitalisme.

Verleden doorbreken

En nu is er Piketty. Beslist geen marxist, hij zet zich expliciet af tegen de hiervoor genoemde arbeidswaardeleer. Ook bij Piketty tendeert het kapitalisme uiteindelijk naar een nieuw evenwicht, alleen ... hier gaan vele decennia overheen. En in die periode stagneert de samenleving, de economie. En moeten miljoenen in ellende leven.
Piketty zegt zelf dat vermogensongelijkheid helemaal niet erg is, dat de concentratie van vermogens in Europa nog geen probleem is en dat we blij moeten zijn dat we zoveel vermogen hebben, er moeten hooguit kleine belastingen komen op die vermogens. Eigenlijk, zou je kunnen zeggen, trekt hij dus geen radicale politieke conclusies uit zijn eigen verhaal. Waarom doet hij dat? Is dit een bewuste strategie, terwijl hij weet dat het probleem veel groter is? Het is in strijd met de urgentie van de analyses in zijn boek. Hij betoogt steeds dat hij de vrije markteconomie lief heeft en dat hij houdt van het kapitalisme en dat hij in Oost Europa geweest is tijdens de val van de muur en dat hij dacht: hoe is het mogelijk, dat mensen voor zo'n systeem kiezen, ik wil dat nooit.
Hierdoor is hij voor rechts zeer moeilijk met de traditionele middelen te bestrijden. Toch heeft hij een opzienbarend boek geschreven, waarin een fundamentele kritiek wordt geleverd op het kapitalisme. Echter, hem daarop wijzen, helpt niet. "Ik hou van het kapitalisme", zegt Piketty, "ik wil het helemaal niet afschaffen. Ik lever er alleen kritiek op."

Wat is eigenlijk het doel van Piketty? Wellicht het volgende. In verschillende interviews geeft hij aan dat we volgens hem historisch belast zijn met de tegenstellingen tussen Oost en West, met de koude oorlog, met het mislukken van het communistisch experiment in Oost-Europa. Hij geeft aan, dat we eigenlijk een beetje collectief opgehouden zijn met denken. Rechts en links zijn de afgelopen decennia met de opkomst van het neoliberalisme een soort psychologische oorlogvoering begonnen op basis van de tegenstellingen in het verleden. Piketty wil dat doorbreken.

Geen politieke strategie

Maar een politieke strategie om de hervorming van het kapitalisme door te voeren, staat niet in de dikke pil van Piketty. Al op de eerste bladzijden kun je hem op een tegenstrijdigheid betrappen. Aan de ene kant, zegt hij dat de kwestie van de ongelijkheid van rijkdom, kapitaal, inkomen heeft geleid tot zelfs gewelddadige politieke conflicten en dat de wetenschap niet in staat is deze conflicten te verzachten of te modereren. Aan de andere kant stelt hij zijn hoop op die wetenschap en de democratie en dat die in staat zullen zijn de regie van de democratie over het kapitalisme te herstellen, voor zover die regie is verdwenen en dat daarom een rationele oplossing zal worden gekozen en dat de kladderadatsch van revolutie of oorlog die Marx voorspelde, zal worden voorkomen.
In dit verband stelt hij dat wetenschappelijke economische inzichten al veel goed werk hebben gedaan. Wat is het nu? Kan de wetenschap ons verder helpen, of niet? En zo niet, hoe kunnen wij een verandering bewerkstelligen? Een echt nieuw antwoord zul je in het boek van Piketty niet vinden.


1 Eerder verschenen, 9 november 2014, op de weblog van Piet van der Lende: pvdlende.blogspot.com/2014/11/economie-zal-nooit-meer-zijn-wat-het.html Zie ook: Solidariteit, extra 260, 5 oktober 2014 - Opheffen sociale ongelijkheid vereist een sterke sociale beweging, Sjarrel Massop. (terug)