Welkom
Ingezonden
Solidariteit "ingezonden"

Derde pamflet van de kloofdichters in de Abvakabo FNV

Een nieuwe aanpak, een strijdbare vakbond

Kloofdichters1

In deze derde verklaring kunnen we ons definitieve team aan u voorstellen. Wij bieden met onze elf kandidaten aan het bondscongres de mogelijkheid om te kiezen voor een noodzakelijke nieuwe aanpak door deze gevarieerde en representatieve groep kandidaten in het onbezoldigd bestuur te kiezen. Met een evenwichtige balans van mannen en vrouwen, jong en oud, van het hoge noorden tot het diepe zuiden. Iedere kandidaat heeft bovendien zijn eigen invalshoek, geïnspireerd door werk in een afdeling of sector, vanuit de beroepsinhoud, het overlegcircuit of actiegericht, met ruime ervaring of juist een frisse blik. Kortom een sterk team, georganiseerd rond een duidelijke missie: Abvakabo FNV wordt weer een vakbond van, voor en door de leden. Onze hoofdlijnen daarbij zijn de volgende:

  • Kader en leden, oftewel de vereniging Abvakabo FNV is leidend wat ons betreft. Onze bond is geen onderneming en wij willen het doorgeschoten markt-en management denken een halt toeroepen. Wij zijn geen klanten van onze bond, maar wij bepalen het beleid. In de kern is onze vakbond een zelforganisatie van leden. We willen daarbij goede ondersteuning van de werkorganisatie, gericht op activeren en mobiliseren van leden. Niet alleen de kloof tussen bestuur en kader, maar ook die tussen kader en leden moet snel gedicht worden, zodat we samen het hoofd kunnen bieden aan wat ons met Prinsjesdag in het vooruitzicht is gesteld: een enorme aanslag (35 miljard) op onze publieke dienstverlening. We moeten sterk en strijdbaar gesteld staan voordat een nieuw kabinet binnenkort tot uitvoering zal willen overgaan.
  • Natuurlijk gaat het bij deze confrontatie om de belangen van alle (ex)werknemers in de publieke sector. Of ze nu in de Zorg werken of bij het Rijk, bij de kinderopvang of de TNT en welke functie ze ook bekleden. Daarbij staat voor ons individuele economische zelfstandigheid voorop en willen we in de praktijk steeds achter hen staan die dat ’t hardst nodig hebben.
  • Dat willen we zo efficiënt mogelijk doen en dus moeten de door het management aangebrachte schotten tussen Individuele Belangen Behartiging (IBB) en Collectieve Belangen Behartiging (CBB) van ons weer verdwijnen. Onze vakbondsbestuurders moeten weer hun professionele rol kunnen spelen in de wisselwerking tussen individuele problemen en collectieve oplossingen.
  • Verder staan wij pal achter de 46 afdelingen met hun statutaire basis en willen we dat ze, als spil in het lokale vakbondswerk, goed gefaciliteerd worden. De aanval op de sociale zekerheid is iets dat door alle sectoren heen speelt. De afdeling is daarin belangrijk als cement tussen die sectoren en als contactpunt voor andere bonden.
  • Tot slot wijzen we marktwerking in de publieke sector af en zetten kwaliteit voorop. Onze bond moet een nadrukkelijke rol opeisen in het publieke debat over marktordening en daarbij sectoren benoemen waar marktwerking teruggedraaid moet worden. We staan voor het recht om ons werk goed te doen. Met de waardering die daarbij hoort.

Op die hoofdlijnen zullen de uit ons midden gekozen bestuursleden eensgezind aan het werk gaan. Weliswaar staat ieder van ons individueel kandidaat, maar wanneer wij als team door u worden gekozen, zullen we slagvaardig te werk kunnen gaan in deze inhoudelijke richting.

We zijn verheugd te zien dat ook voor het bezoldigd deel op het congres op inhoud te kiezen valt. De verklaringen van de vier nieuwe DB kandidaten Jan Willem Dieten, Corrie van Brenk, Hanan Yagoubi en Meindert van den Berg getuigen van een scherpe visie, gedragen door een aantal kernachtige vragen. Wij voelen ons uitgedaagd de juiste antwoorden te geven.

Een nieuw bestuur zal als gevolg van de economische crisis de wind van voren krijgen. Transparante communicatie en consequente terugkoppeling zijn dan essentieel. Het bestuur zal ook eensgezind en daadkrachtig moeten optrekken met een duidelijke visie. Natuurlijk denken we niet allemaal langs dezelfde lijnen, maar dat is niet erg want een beetje wrijving geeft glans.
Maar met samenwerking op onze hoofdlijnen kiest het congres voor de noodzakelijke nieuwe aanpak: een strijdbare vakbond Abvakabo FNV, van voor en door de leden.

Onze volgende elf kandidaten presentern zich aan u:
Ger Geldhof (53) afdeling Amsterdam
Lot van Baaren (51) afdeling Rotterdam Rijnmond
Jo Vaessen (63) afdeling Oostelijk Zuid Limburg
Patricia Wijnker (44) sector Zorg
Lieuwe de Vries (61) sector Welzijn
Siska de Rijke (45) afdeling Utrecht
Gerben Maurix (41) sector SW
Dresia Ben Jeddi (36) sector Rijk
Marco Ilbrink (31) sector TNT
Joke Taekema (57) afdeling Friesland Oost
Maurice Meyers (36) sector LO

Deze kandidaat-bestuursleden willen de kloof dichten die er in de afgelopen tijd is ontstaan tussen bestuur en leden.

Maurice Meyers (36 – sector LO), is werkzaam bij de gemeente Maastricht als archiefmedewerker. Sinds 1 jaar lid van het sectorbestuur Diversiteit, afdeling jongeren. Twee jaar secretaris van de Bedrijfsledengroep en neemt namens Abvakabo FNV deel aan het Georganiseerd Overleg met de werkgever.
"Ik wil me vooral in zetten voor jongeren in en buiten de bond. Ik heb 5 jaar gewerkt als uitzendkracht en weet hoe moeilijk het voor jongeren is om een baan te bemachtigen, zeker in de regio Parkstad Limburg. Daarom is het ook van belang dat de bond zich inzet voor uitkeringsgerechtigden, nieuwe medewerkers en uitzendkrachten bij de lagere overheden."

Dresia Ben Jeddi (36 – sector Rijk) werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming (Justitie) in Rotterdam als zittingsvertegenwoordiger. Voorzitter van de ondernemingsraad en afgevaardigde naar de Groepsondernemingsraad op landelijk niveau.
"De afgelopen vijf jaar heb ik geleerd dat de invloed van de medezeggenschap eindigt waar de invloed van de vakbond verder gaat. Ik zie het als een uitdaging om samen met de andere leden een nieuwe koers in te zetten. Een koers waarbij de kloof tussen het bestuur en de leden wordt gedicht en een koers die beter aansluit bij de behoefte van de mensen om wie het daadwerkelijk gaat."

Marco Ilbrink (31 – sector TNT), komt uit Kampen en werkt als postbode bij TNT Post, zit daar in de OC (medezeggenschap) en is verder actief in het LAC, in de BLG, in de CCWP –organising-, in het afdelingsbestuur van Zwolle en in de Bondsraad.
"Ik heb een jonge frisse blik en ben leergierig. Bovendien kan ik me helemaal vinden in ons programma. Samen werken aan een groot en sterk Abvakabo, daar ga ik voor. Zonder strijd geen overwinning, zeggen ze wel eens en daar geloof ik ook in."

Joke Taekema (57 – afdeling Friesland Oost), 13 jaar actief kaderlid, nu 5 jaar voorzitter van de afdeling Friesland Oost, werkzaam sinds 1991 als manager welzijn bij een grote zorginstelling (thuiszorg, verzorgingshuizen en een verpleeghuis) en daar ook actief als OR lid (3e periode). Aantal jaren lid geweest van het LAC thuiszorg en ook een aantal jaren van de bondsraad. Maakt sinds 2 jaar deel uit van de ledenraad van PGGM.
"Ik wil dat onze bond een bond wordt waarin leden en kaderleden centraal staan en effectiviteit, efficiëntie en democratie hoogtij vieren. Graag wil ik aan de daarvoor noodzakelijke vernieuwing een bijdrage leveren."

Gerben Maurix (41 – sector SW), werkt als administratief medewerker bij IBN-groep, 10 jaar OR lid, 3 jaar actief bij Abvakabo FNV, voorzitter BLG Platform Noord-Brabant WSW, lid Bondsraad.
"In het bondsbestuur is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar en uitgevoerd wordt wat de leden willen! Verder moeten wij een sterk en daadkrachtig bondsbestuur hebben, zodat we ons weer sterker kunnen positioneren in onze samenleving. Om dat te bereiken, zal er een vernieuwing moeten plaatsvinden, binnen het door ons democratisch gekozen bondsbestuur."

Siska de Rijke, (45 – afdeling Utrecht), werkzaam in cliënten-en patiëntenbelangenbehartiging. LAC, lid Daarnaast oprichtster / vicevoorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden. Oorspronkelijk A-verpleegkundige met veel ervaring in de thuis- en kraamzorg. Door diverse betaalde en onbetaalde activiteiten veel kennis opgedaan van besturen, politiek, arbeidsomstandigheden en voorwaarden.
"Ik zet mijn kennis, ervaring maar vooral strijdlust graag in voor een goede en herkenbare vakbond die mensen individueel ondersteunt en inspireert, maar ook collectief de mensen een stem, een gezicht en een sterke positie geeft op de werkvloer en in de samenleving."

Lieuwe de Vries (61 – sector Welzijn) werkt als cursusleider, adviseur en begeleider van ondernemingsraden bij KGCA en is bondsraadslid en lid van het sectorbestuur Welzijn; ruim 25 jaar actief binnen de bond, ook als lid van de afdelingsgroep, het afdelingsgroepsbestuur, de afdelingsledenraad, het afdelingsbestuur en in diverse LAC’s.
"ABVAKABO FNV moet weer een bond worden die luistert naar zijn leden en kaderleden en opkomt voor hun belangen in brede zin. Een bond die een duidelijke visie heeft en pal staat voor een sociale samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden, ook als het even tegenzit. Het bondsbestuur moet voorop lopen, mèt de bondsraad en mèt leden en kaderleden i.p.v. voor hen en zonder hen."

Patricia Wijnker (44 – sector Zorg) werkt als gediplomeerd verzorgende IG in de ouderenzorg voor diverse zorginstellingen en heeft net haar studie HBO personeelsmanagement afgerond, is lid van het sectorbestuur Zorg en bondsraadslid; sinds 3 jaar actief in ABVAKABO FNV.
"Efficiënte samenwerking van afdelingen, sectoren en een daarop afgestemde werkorganisatie zorgen voor een krachtige democratische vakbond, die ik graag zichtbaar en herkenbaar met duidelijke doelstellingen op de werkvloer wil uitdragen. Een vakbond die er zichtbaar toe doet!"

Jo Vaessen (63 – afdeling OZL), nog tot 1 juni 2010 (daarna postactief) werkzaam als directeur HRM bij Licom nv (SW bedrijf met 5000 medewerkers), lid bondsbestuur, (nu nog) voorzitter sectorbestuur SW en voorzitter afdeling OZL. Heeft meer dan 30 jaar vakbondservaring als lid bondsraad (6 jaar), 2e cao onderhandelaar sector SW (20 jaar) en vele jaren als voorzitter bedrijfscommissie gesubsidieerde arbeid. Kennis t.a.v. bestuurlijke zaken, sociale wetgeving, pensioenen.
"Ik sta voor bestuurlijke continuïteit, versterking van de vereniging en professionalisering werkorganisatie. En bovenal voor een daadkrachtige vakbond!"

Lot van Baaren (51 – afdeling Rotterdam Rijnmond), werkzaam in instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, lid afdelingsbestuur Rotterdam Rijnmond en lid Bondsraad; 25 jaar actief kaderlid, ondermeer in de sector zorg in de vrouwengroep en rond allerlei verschillende thema’s en projecten, momenteel o.a. Migrant Domestic Work en internationale solidariteit met Palestijnse collega’s.
"Als bestuur luister je goed naar je actieve leden, versterk je die basis van je vereniging, stuur je de werkorganisatie daarop, kies je een offensieve toon en ga je confrontaties niet uit de weg."

Ger Geldhof (53 – afdeling Amsterdam), buschauffeur, werkzaam bij GVB Amsterdam, 27 jaar actief kaderlid, eerst als secretaris van de BLG en sinds 1993 voorzitter OR en medeonderhandelaar CAO-GVB, daarnaast secretaris afdelingsbestuur Amsterdam, lid Bondsraad, tot 2007 lid geweest van sectorbestuur LO, daarna lid sectorbestuur WIVOS en lid BAC OV.
"Ik wil in het bondsbestuur de stem van de vereniging luider en duidelijker naar voren brengen en de bond verder helpen door een progressievere koers op sociaaleconomisch terrein, waar naar mijn mening draagvlak onder de leden voor is."

Stem straks op deze kloofdichters!

Ons e-mailadres:
Versie: 2 maart 2010


1 Zie ook: www.scribd.com/doc/27757998/Een-Nieuwe-Aanpak-Een-Strijdbare-Vakbond-3 (terug)